Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.skoksy.pl (zwanego dalej „Serwisem”) prowadzonego przez Zooksy Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta,
ul. Nadbzurzańska 7/9, 99-400 Łowicz, NIP: 834-177-20-09, REGON: 101713414

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Zooksy Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta, ul. Nadbzurzańska 7/9, 99-400 Łowicz, NIP: 834-177-20-09, REGON: 101713414
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także stowarzyszenia i fundacje korzystające z Serwisu.
 3. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego (link: https://skoksy.pl/strona/polityka_prywatnosci) lub mailowo na adres: biuro@skoksy.pl
 4. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
  do przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzane przez Administratora dane: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, firma lub NIP użytkownika będącego przedsiębiorcą, treść pytania/zgłoszenia (w zakresie stanowiącym dane osobowe), są przesyłane przez Użytkowników dobrowolnie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail.
 2. Nieudzielenie wymaganych informacji, o których mowa w punkcie 1 powyżej, może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Przetwarzane przez Administratora dane: imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu są przesyłane przez Użytkowników dobrowolnie za pomocą formularza zapisu na newsletter. W czasie gdy Użytkownik korzysta z Serwisu Administrator może gromadzić dodatkowe informacje, takie jak: adres IP przypisany urządzenia końcowego, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, a także dane nawigacyjne i informacje o linkach lub odnośnikach, jeśli Użytkownik w Serwisie podejmie interakcję dotyczącą takiej funkcjonalności.
 4. Dane osobowe Użytkowników są udostępnianie na żądanie uprawnionych organów państwowych wobec których istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych (takich jak m.in. ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura), w razie spełniania przesłanek wynikających z odpowiednich przepisów.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Z uwagi na charakter usługi świadczonej drogą elektroniczną korzystanie z niej anonimowo nie jest możliwe.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:

 1. w celu obsługi Użytkowników serwisu internetowego, w tym przygotowania i przedstawienia oferty Użytkownikom
 2. w celu przesyłania pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres email i/lub numer telefonu, informacji bezpłatnych czasopism, zawierających informacje o nowościach, aktualnych ofertach oraz promocjach (newsletter)
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw Administratora w jego uzasadnionym interesie
 4. ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy funkcjonalności tych usług.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Czas przechowywania danych osobowych Użytkowników jest zależny od podstawy prawnej oraz celu ich przetwarzania.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników:
 3. w razie zawarcia odrębnej umowy - w okresie obowiązywania umowy oraz do upływu terminów przedawnienia roszczeń z tej umowy
 4. do momentu wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych osobowych, wynikających z odpowiednich regulacji podatkowych i rachunkowych,
 5. w razie wyrażenia zgody - w okresie obowiązywania zgody Użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, do momentu jej wycofania
 6. w razie wyrażenia zgody - do momentu wyrażenia przez Użytkowników sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. wycofania w dowolnym momencie udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych
 2. dostępu do swoich danych osobowych
 3. żądania sprostowania danych osobowych
 4. żądania usunięcia danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 7. żądania przenoszenia danych osobowych
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

PLIKI COOKIES

Pliki cookies („ciasteczka") to niewielkie pliki tekstowe, które wysyła serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika, do urządzenia Użytkownika.

 1. Za pomocą plików cookies dane osobowe Użytkowników nie są przetwarzana ani przechowywane. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w następujących celach:
 3. zapamiętania indywidualnych preferencji ustawień dokonanych przez Użytkownika
 4. dopasowania wyglądu stron i aplikacji do preferencji Użytkowników
 5. tworzenia statystyk i analiz oglądalności serwisu.
 6. Użytkownicy samodzielnie i w każdym czasie mogąe dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności przez określenie warunków przechowywania tych plików oraz możliwości uzyskiwania dostępu do urządzeń Użytkowników.
 7. Użytkownicy samodzielnie i w każdym czasie mogą usunąć pliki cookies.
 8. Zmian, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 Użytkownik może dokonać przez konfigurację przeglądarki internetowej

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z przesłaniem pytania i/lub zgłoszenia przez formularz kontaktowy w celu związanym z korzystania z tej usługi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia pytania i/lub zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, sprostowania, żądanie zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności, w okresie obowiązywania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do momentu jej wycofania.

Administratorem danych jest Zooksy Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta,
ul. Nadbzurzańska 7/9, 99-400 Łowicz, NIP: 834-177-20-09, REGON: 101713414.

Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem informacji handlowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu otrzymywania informacji handlowej na podany w tym celu adres email i/lub numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia pytania i/lub zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, sprostowania, żądanie zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności, w okresie obowiązywania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do momentu jej wycofania.

Administratorem danych jest Zooksy Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta,
ul. Nadbzurzańska 7/9, 99-400 Łowicz, NIP: 834-177-20-09, REGON: 101713414.