Regulamin serwisu

Projekt regulaminu serwisu dotyczącego produkcji lub świadczenia usług

1. Zagadnienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu www.skoksy.pl określa szczegółowe zasady świadczenia
  przez Administratora tj. Zooksy Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta z siedzibą
  w Łowiczu (kod poczt. 99-400) przy ul. Nadbzurzańskiej 7/9, NIP: 8341772009, REGON: 101713414 Usług w Serwisie www.zooksy.pl zlokalizowanym pod adresem internetowym https://skoksy.pl/strona/regulamin
 2. Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane każdemu, kto korzysta z Serwiu, pod adresem internetowym https://skoksy.pl/strona/regulamin  w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 3.  Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym https://skoksy.pl/strona/polityka_prywatnosci
 4. Usługi świadczone w Serwisie nie są kierowane do osób będących konsumentami
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Konsumenci, którzy chcą skorzystać z Usług świadczonych w Serwisie proszeni są o kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu mailowego biuro@skoksy.pl
 5. Postanowienia Regulaminu, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie, w następujący sposób:

 1. Administrator  –  podmiot    prowadzący  Serwis,  którym  jest  Zooksy Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta z siedzibą w Łowiczu (kod poczt. 99-400) przy ul. Nadbzurzańskiej 7/9, NIP: 8341772009, REGON: 101713414
 2. FAQ – zbiór często zadawanych pytań i udzielanych przez Administratora odpowiedzi, dotyczących Serwisu,.
 3. Regulamin – regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi www.skoksy.pl lub ich rozwinięciami, stanowiący regulamin, o którym mowa
  w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług,  drogą elektroniczną, dostępny pod adresem internetowym https://skoksy.pl/regulamin
 4. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym www.skoksy.pl
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także stowarzyszenia i fundacje  korzystające z Serwisu.
 6. Usługi – usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwis

3. Warunki ogólne świadczenia Usług

 1. Serwis zlokalizowany pod adresem www.skoksy.pl ma charakter informacyjny na temat działalności firmy Zooksy Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta
 2. Informacje i Usługi udostępnione w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. W ramach Serwisu Administrator jest uprawniony do udostępnienie Usług zgodnych z celem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności formularz kontaktowy pozwalający na wysyłanie wiadomości przez Użytkownika do Administratora.
 4. Administrator jest uprawniony do czasowej i krótkotrwałej, przerwy w działaniu Serwisu lub poszczególnych Usług  w celu jego ulepszenia, dodawania Usług, modyfikacji,   konserwacji Serwisu lub jego części.
 5. Administrator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług.
 6. Administrator jest uprawniony do anonimowej publikacji treści pytań, wniosków lub postulatów kierowanych przez Użytkowników.

4. Naruszenie Regulaminu

 1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do innych celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych z  Regulaminem.
 2. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika lub Korzystającego wyrządziło szkodę,
  w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych Użytkowników, lub dla Administratora, Administrator może ograniczyć lub wyłączyć możliwość korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub Korzystającego.
 3. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 2, Administrator może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Warunki techniczne

Dostęp i prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga:

 1. Komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;
 2. z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:
 3. Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji
 4. Mozilla  Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji
 5. Opera 15 lub nowszej wersji
 6. Google Chrome 30 lub nowszej wersji
 7. Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji

6. Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, a także do kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej  przysługują Administratorowi.
 2. Bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne korzystanie z całości lub fragmentach Serwisu jest zabronione.

7. Reklamacje

 1. Reklamacje na działanie Serwisu należy zgłaszać na adres biuro@skoksy.pl
 2. W reklamacji należy opisać przedmiot lub przyczynę reklamacji, oraz dane umożliwiające kontakt z osobą dokonującą zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji.
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie, wskazanym w ust. 3 nie uważa się za uznanie zasadności reklamacji.
 5. W razie braku danych umożliwiających kontakt z osobą, która dokonała zgłoszenia reklamacji, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.
 4. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zamiana przepisów prawa, zmiana lub zaprzestanie działalności przez Administratora, modyfikacja lub usprawnienie działalności Serwisu. Zmiany są wiążące dla Użytkowników, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z art. art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego.